build

אין לי דרך להודות לכם

אין לי דרך להודות לכם ולשבח אתכם באופן שלא יגרום לקורא את דברי לחשוב שאני שותף סמוי בחברתכם הנפלאה. השירות בבדיקת הדירה לפני שרכשתי...היה אמין ובמקצועיות רבה מצידכם.